Verrijking voor uitblinkers

De Leertuin neemt deel aan de Day a Week School, een bovenschoolse verrijkingsorganisatie voor kinderen uit groep 5 tot en met 7 die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën en meer uitdaging nodig hebben.

Leerlingen die meedoen aan de Day a Week School komen één dag per week bij elkaar met andere kinderen van andere scholen. Er zitten meerdere leeftijdsgroepen (van ca. 7 t/m 11 jaar) in de klas en elke klas bestaat uit ongeveer achttien leerlingen. De Day a Week School biedt een speciaal lesprogramma en wil het leerplezier van kinderen bevorderen en demotivatie tegengaan.

Inhoud

De Day a Week School is gericht op de ontwikkeling van de cognitieve vermogens van de leerlingen. Op de ontwikkeling van het waarnemen en het denken dus; het creatief, kritisch en analytisch denken van de leerlingen wordt gestimuleerd. Ook wordt aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van de sociale competenties, aan studievaardigheden, het leren leren en aan persoonlijke groei en zelfreflectie. Het feitelijke lesprogramma bevat onderwerpen uit de wiskunde, filosofie, taal en de wetenschap in het algemeen. Kinderen werken veel samen in teams.

Belangrijk is dat de deelnemende kinderen een rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee vergroten ze niet alleen hun eigen niveau en leerplezier, maar ook dat van de (goede) leerlingen in hun klas die niet aan de Day a Week School deelnemen. Deelnemers wordt bijvoorbeeld gevraagd een spreekbeurt te geven in of ervaringen te delen met de eigen klas.

Deelnemers

Elk jaar worden op de basisscholen die meedoen, opdrachten en activiteiten voor alle kinderen uit de groepen vijf aangeboden. Die activiteiten worden ‘hersenkrakers’ genoemd. Ze dagen de leerlingen uit te tonen wat hun mogelijkheden zijn. Er wordt geen gebruikgemaakt van IQ-testen. Behalve naar de uitwerkingen op de hersenkrakers wordt ook gekeken naar gegevens uit het leerlingvolgsysteem en observaties van de leerkrachten. De scholen bespreken vervolgens hun potentiële deelnemers met een begaafdheidsspecialist van onderwijsadviesbureau ABC. Zo kan onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en het onderwijsadviesbureau een weloverwogen keuze worden gemaakt welke kinderen deze vorm van onderwijs het meest nodig hebben.

Day a Week School hoopt dat het zo ook zogeheten onderpresteerders ontdekt. De gedachte is dat onderpresteerders pas laten zien wat ze kunnen als ze werkelijk uitgedaagd worden en stof krijgen aangeboden die niet lijkt op de dagelijkse schoolstof. Ook voor hen kan de Day a Week School een mooie onderwijsvorm zijn.

Meer informatie

De Day a Week School is een samenwerking tussen het onderwijsadviesbureau ABC en schoolbesturen in heel Nederland. Alleen al in Amsterdam nemen er nu zo’n 95 scholen deel, vallend onder negen verschillende schoolbesturen. Voor meer informatie: dayaweekschool.nl. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw kind? Bespreek het met uw leerkracht.